Op deze pagina is onze privacyverklaring weergegeven.

Deze is ook te downloaden als PDF.

Dit is de  privacyverklaring van Lucide B.V. (Lucide, we, wij, onze, ons). Wij hechten er belang aan zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Deze verklaring geeft daarover duidelijkheid aan betrokkenen. Wij zetten in deze verklaring uiteen hoe wij, en aan ons gelieerde ondernemingen, omgaan met jouw persoonsgegevens.

 

1. Wanneer is er een kans dat we jou persoonsgegevens vergaren en verwerken?

Wij verwerken mogelijk jouw persoonsgegevens bij de volgende gebeurtenissen :

a) Je gebruik maakt van onze websites, waaronder www.lucide.org. Via onze websites kun jij bijvoorbeeld contact met ons opnemen via e-mail, informatie aanvragen of je abonneren op onze updates.

b) Je vraagt ons jou profiel (cv) in ons bestand op te nemen met als doel een match te maken tussen je profiel en mogelijke opdrachten en opdrachtgevers van Lucide;

c) Je via Lucide aangeboden wordt op een opdracht bij één van onze relaties;

d) Je via Lucide ingezet wordt op een opdracht bij één van onze klanten.

e) Jouw persoonsgegevens als interim professional door een derde bij ons worden aangedragen, bijv. een intermediair die in opdracht van jou je cv bij ons aanbiedt op een opdracht die wij te vergeven hebben.

f) Opdrachtgevers / intermediairs die gebruik (willen) maken van de diensten van Lucide.

g) Leveranciers van wiens diensten wij gebruik maken.

 

2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Lucide B.V. (Lucide, we, wij, onze, ons), gevestigd aan de Wiemanstraat 2, 8166 GA Emst is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verwerkt bij de hiervoor opgesomde gebeurtenissen. 

 

Contact met Lucide: je kunt ons telefonisch bereiken op 0578 – 64 25 75 en per e-mail via info@lucide.org. Voor privacy gerelateerde vragen kun je specifiek contact opnemen met onze Functionaris voor de gegevensbescherming: Jean-Pierre van der Weerd, tel. 06 – 43 247 157, email: j.vanderweerd@lucide.org.

 

Deze privacyverklaring gaat over alle verwerkingen van persoonsgegevens die door ons worden uitgevoerd. 

 

Wanneer jij een professional bent van wie persoonsgegevens door een intermediair aan ons worden verstrekt, is deze intermediair hiervoor aan te merken als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. De intermediair bepaalt dan het doel en de middelen, en geldt voor jou als eerste aanspreekpunt om je rechten uit te oefenen. De intermediair kan een eigen privacyverklaring (soms ook aangeduid als privacy statement) en eigen voorwaarden hanteren. Wij raden je aan deze goed te raadplegen.

 

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het antwoord op de vraag welke persoonsgegevens wij mogelijk verwerken hangt samen met de eerder geïdentificeerde gebeurtenissen en in welke hoedanigheid je hierbij betrokken bent.

 

Gebeurtenis A: Website bezoekers, mailing ontvangers

Gegevens die je aan ons verstrekt. Wanneer jij onze websites bezoekt, kun jij ons persoonsgegevens verstrekken, bijvoorbeeld omdat jij ons een e-mail stuurt met een vraag of verzoek, of omdat jij gebruikmaakt van de mogelijkheid je aan te melden voor onze update (nieuwsbrief). Wij kunnen in dat verband jouw naam, jouw e-mailadres of andere contactgegevens verwerken. Daarnaast verwerken wij overige persoons-egevens voor zover jij die verstrekt bij jouw vraag of verzoek in bijvoorbeeld een email.

Op onze websites werken we niet met cookies. We monitoren niet jou surf gedrag, leggen geen IP adressen vast en ook als je onze update (nieuwsbrief) of een email van ons opent registreren we dit niet.

 

Gebeurtenis B: Je vraagt ons jou profiel (cv) in ons bestand op te nemen

Wanneer je ons verzoekt jou profiel (cv) in ons bestand op te nemen met als doel een match te maken tussen je profiel en mogelijke opdrachten en opdrachtgevers van Lucide vragen we jou in ieder geval de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Naam (voor- en achternaam);

 • Profielfoto;

 • Adres & postcode;

 • Beeldmerk (logo) van je bedrijf;

 • Woonplaats;

 • Geboortedatum;

 • Bedrijfsnaam van je bedrijf;

 • Geboorteplaats;

 • Rechtsvorm van je bedrijf;

 • Geslacht;

 • Adres zakelijk;

 • Huwelijkse staat;

 • Vestigingsplaats zakelijk;

 • Rijbewijzen (indien van toepassing);

 • Telefoonnummer zakelijk;

 • Arbeidsverleden;

 • Emailadres zakelijk;

 • Opleidingen;

 • Website zakelijk;

 • Lidmaatschappen zakelijk;

 • KvK-nummer van je bedrijf.

 • Hobby’s.

Gebeurtenis C: Je wordt als interim professional aangeboden bij één van onze relaties

In dit geval vragen we om dezelfde gegevens als die welke we hiervoor bij gebeurtenis B vragen.

 

Gebeurtenis D: Je wordt als interim professional ingezet bij één van onze klanten

In aanvulling op de gegevens bij gebeurtenis B vragen we je dan om de volgende persoonsgegevens die we ook verwerken.

 • BTW-nummer van je bedrijf.

 • Identiteitsbewijs (paspoort/rijbewijs);

 • Andere werkkring (waar werk je elders);

 • IBAN.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG).

 

Gebeurtenis E: Een derde draagt jouw persoonsgegevens als interim professional bij ons aan

In dit geval vragen we om dezelfde gegevens als die welke we hiervoor bij gebeurtenis B vragen.

Gebeurtenis F: Opdrachtgevers / intermediairs gebruiken diensten van Lucide

Opdrachtgevers en intermediairs (brokers, concullega’s) huren Lucide expertise in. In dergelijke gevallen vergaren en verwerken we de persoonsgegevens van contactpersonen bij deze opdrachtgevers en intermediairs. 

 • Naam (voor- en achternaam);

 • Beeldmerk (logo) van je bedrijf;

 • Geslacht;

 • Bedrijfsnaam van je bedrijf;

 • Rechtsvorm van je bedrijf;

 • Adres zakelijk;

 • Vestigingsplaats zakelijk;

 • Telefoonnummer zakelijk;

 • Emailadres zakelijk;

 • Website zakelijk;

 • KvK-nummer van je bedrijf.

 

Gebeurtenis G: Leveranciers van wiens diensten Lucide gebruik maakt

In het zakelijk verkeer sluit Lucide overeenkomsten met banken, assuradeurs, lease maatschappijen, etc. Om deze contacten te kunnen onderhouden vergaren en verwerken we de persoonsgegevens van contactpersonen bij deze opdrachtgevers en intermediairs. In dit geval vragen we om dezelfde gegevens als die welke we hiervoor bij gebeurtenis F vragen.

 

Voor alle gebeurtenissen geldt dat we mogelijk persoonsgegevens vergaren en verwerken waarom wij niet expliciet gevraagd hebben maar die een interim profesional zelf of een ingeschakelde intermediair wel beschikbaar stelt. Bijv. doordat je ze in je profiel/cv hebt opgenomen. Maar het kan ook gaan om een leverancier die in zijn email signature een persoonsgebonden i.p.v. een generiek email adres verstrekt.

 

4. Met welk doel verwerken we persoonsgegevens?

Lucide levert diensten en expertise (interim professionals) in dit verband verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Doel D-01

Het contact kunnen opnemen en onderhouden met betrokkene.

Doel D-02

Het aangaan van een overeenkomst met betrokkene. Dit kan zijn:

a) Een arbeidsovereenkomst;

b) Een inhuurovereenkomst (overeenkomst tussen Lucide en opdrachtgever);

c) Een inleenovereenkomst (overeenkomst tussen Lucide en opdrachtnemer).

Doel D-03

Het voorstellen van betrokkene richting een prospect, intermediair, opdrachtgever, Relatie met als doel deze partijen de gelegenheid te geven betrokkene als eventueel in te zetten professional te beoordelen.

Doel D-04

Het bekendmaken van betrokkene richting een leverancier, instantie met als doel deze partijen de persoonsgegevens van betrokkene te kunnen laten verwerken voor de totstandkoming van een transactie waarmee betrokkene bekend is. Bijv.:

 • Het verzekeren van betrokkene;

 • Het aanmelden van betrokkene voor een opleiding / seminar, e.d.;

 • Het beschikbaar stellen van een vervoermiddel (NS-card, lease auto, etc.);

 • Het boeken van een hotelovernachting.

Doel D-05

Het vergoeden van betrokkene voor geleverde prestaties

Dit kan zij:

a) Het verlonen van een medewerker;

b) Het voldoen van facturen van een opdrachtnemer.

Doel D-06

De identificatie van betrokkene.

Doel D-07

Het kunnen benaderen van bloedverwanten in geval van een calamiteit of het niet binnen redelijke termijn (3 dagen) contact kunnen krijgen met betrokkene.

Doel D-08

Het vermarkten van de naam, producten en/of diensten van Lucide BV.

Doel D-09

Het borgen van compliance en veiligheid. Interne controle en beveiliging. Om mogelijke inbreuken op onze beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken. Naleven van wet- en regelgeving, opsporen, voorkomen en bestrijden van fraude en illegale activiteiten. Afhandeling van claims en klachten. Naleven van juridische uitspraken en bevelen, fiscale verplichtingen, beantwoorden aan verzoeken van overheden. Afdwingen van onze voorwaarden en afspraken uit overeenkomsten. Beschermen van onze activiteiten, onze rechten, privacy, veiligheid en eigendommen.

 

5. Op basis van welke grondslagen vergaren en verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken alleen persoonsgegevens als daarvoor in het kader van de AVG een rechtsgeldige grondslag is. 

 • Overeenkomst sluiten en/of uitvoeren. Wij sluiten overeenkomsten met professionals, , intermediairs, leveranciers en opdrachtgevers op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Deze overeenkomsten zien op de dienstverlening die wij bieden. Het is ook denkbaar dat wij persoonsgegevens van jou vragen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, zodat wij deze tot stand kunnen brengen.

 • Wettelijke verplichting. Wij zijn in sommige gevallen verplicht om bepaalde persoonsgegevens te vergaren en verwerken. Deze verplichting kan ook meebrengen dat wij verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te delen met opdrachtgevers of andere derden voor verdere verwerking.

 • Gerechtvaardigd belang. Wij kunnen persoonsgegevens verwerken omdat wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben, of omdat de organisatie aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken een gerechtvaardigd belang heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij fiscale aansprakelijkheden willen voorkomen of het risico hierop willen beperken, of wanneer wij fraude willen opsporen en voorkomen.

 • Toestemming betrokkene. Wij kunnen jou in bepaalde gevallen vragen om toestemming te geven voorafgaand aan de gegevensverwerking. Wij vragen jou bijvoorbeeld toestemming voordat we een foto met jou in beeld plaatsten op social media.

 

Marketing

Wij bieden je de mogelijkheid om je jou aan te melden voor onze updates en andere direct marketing berichten die afkomstig zijn van ons. Ook kunnen wij, wanneer jij daarvoor toestemming hebt gegeven, berichten sturen over initiatieven van partners met wie wij samenwerken (bijv. opleiders). Jij kunt je te allen tijde afmelden voor de berichten die wij jou sturen, dit door je toestemming in te trekken of een afmeldingsverzoek te sturen aan info@lucide.org.

 

Cookies

We maken op onze websites geen gebruik van cookies.

6. Wie heeft er toegang tot of ontvangt jouw persoonsgegevens?

Onze medewerkers hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om onze diensten aan te kunnen bieden of onze verplichtingen naar jouw toe na te komen (bijv. de betaling van één van jou facturen).

Wij kunnen en moeten persoonsgegevens in bepaalde gevallen delen met derden. Dit doen wij alleen wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening, het nakomen van onze verplichtingen naar jouw en de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 • Wij kunnen persoonsgegevens van interim professionals delen met onze prospects (mogelijke opdrachtgevers), intermediairs en opdrachtgevers. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met derden met wie wij samenwerken, zoals bijv. onze IT leverancier indien we jou een IT-middel (laptop) voorzien. Voor zover deze derden als verwerkers namens ons persoonsgegevens verwerken, leggen wij relevante afspraken met hen vast in een verwerkersovereenkomst.

 • Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met (beoogde) rechtsopvolgers wanneer zij voornemens zijn om onze dienstverlening over te nemen en voort te zetten.

 • Uitsluitend indien en voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, delen wij persoonsgegevens met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

 

7. Worden je persoonsgegevens veilig verwerkt?

Wij hebben passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen genomen om de persoonsgegevens die wij vergaren en verwerken te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en vind de opslag van gegevens plaats in een voor Lucide geïsoleerde omgeving. Wij hebben ook met onze dienstverleners afspraken gemaakt opdat zij de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen. 

Je persoonsgegevens worden niet beschikbaar gesteld aan ontvangers buiten de EU of aan een internationale organisatie.

 

8. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens alleen zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden genoemd in deze privacyverklaring. Voor interim professionals betekent dit dat wij in ieder geval jouw persoonsgegevens verwerken zolang je ons opdracht geeft een opdracht voor je te vinden, bij ons ingeschreven staat en/of een overeenkomst met ons hebt.

Voor contactpersonen bij opdrachtgevers, intermediairs en leveranciers betekent dit wij in ieder geval jouw persoonsgegevens verwerken zolang er tussen jou organisatie en Lucide een overeenkomst bestaat.

 

9. Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Iedere betrokkene kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb je het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Ook kun jij bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens of vragen dit gebruik te beperken. Daarnaast kun je te allen tijde de verwerking van jou persoonsgegevens waarvoor je expliciet toestemming hebt gegeven weer intrekken. De hiervoor opgesomde rechten kun je uitoefenen door je verzoek per een mail te sturen naar info@lucide.org. Ook kun jij contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld in deze privacyverklaring. Geef bij je verzoek duidelijk aan om welke persoonsgegevens en/of gegevensverwerkingen het gaat.

 

10. Klachten

Heb je een klacht over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, dan kun jij ons telefonisch bereiken op 0578 – 62 25 75 en/of per e-mail via info@lucide.org. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Lukt dat niet dan kun jij je altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

11. Aanpassingen

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die wij van jou vragen en die wij verder verwerken. Ook kan regelgeving wijzigen. Wij passen daarom van tijd tot tijd deze privacyverklaring aan en raden je aan om deze regelmatig te raadplegen via www.lucide.org

 

Mei 2018.